REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO
Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
Definicje

 1. 1. Sprzedawca – Marek Polasik prowadzący działalność gospodarczą pod firma firmą Restauracja Tam Gdzie Zawsze Marek Polasik z siedzibą w Gdańsku, ul. Chmielna 72/1 80-748 Gdańsk , NIP 584-263-26-02, telefon: +48 516809911, poczta elektroniczna: cateringnapoziomie@wp.pl.
  Numer rachunku Alior Bank 23 2490 0005 0000 4530 9841 9457
  Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Catering dietetyczny – usługa realizowana przez Sprzedawcę, polegająca na przygotowaniu i dostawie zbilansowanych posiłków w ramach zamówionej przez Klienta Diety, przez określony czas, w ilości i rodzaju wskazanych w Formularzu zamówienia.
 3. Produkt, Dieta – Zestaw 4 posiłkówi o łącznej kaloryczności od 1000 do 3000 kcal dostarczany Kklientowi codzienniecodziennie w dni robocze, zgodnie z Formularzem zamówienia, z wyjątkiem weekendów.
 4. Klient – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, określana jako konsument; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o Catering dietetyczny ze Sprzedawcą;każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 5. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym catering-na-poziomie.skubacz.pl ……………..
 6. Umowa- umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, przez Formularz zamówienia znajdujący się w Serwisie Internetowym lub złożenie zamówienia telefonicznego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, której przedmiotem jest Catering dietetyczny.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. — sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times NewRoman, 12 pktSformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom:1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 +Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm +Wcięcie: 1,27 cmSformatowano: Akapit z listą, Do lewej, Wcięcie:Pierwszy wiersz: 1,23 cm— sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times NewRoman, 12 pkt
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym Sprzedawcy umożliwiający złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy dotyczącej Cateringu dietetycznego;
 10. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy dotyczącej Cateringu dietetycznego
  11.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 11.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 11.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
 11. Cena – określenie wysokości kwoty za jaką Sprzedawca zrealizuje Catering dietetyczny. Ceny podane są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, z zastrzeżeniem pkt III.4. Regulaminu.
 12. Dane osobowe- dane Klienta służące jego identyfikacji na potrzeby złożenia Zamówienia oraz realizacji Umowy Cateringu dietetycznego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.
  14.Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  I.
  Postanowienia ogólne
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług Cateringu dietetycznego na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 14. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 15. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego Danych osobowych na potrzeby prawidłowego złożenia Zamówienia oraz realizacji Umowy Cateringu dietetycznego. Brak zgody na przetwarzanie Danych osobowych uniemożliwia realizację Umowy przez Sprzedawcę.
  4.
  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, smartphone),
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz java script,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
  II.
  Zamówienie Cateringu dietetycznego
  1.
  Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  a) drogą elektroniczną na adres @ cateringnapoziomie@wp.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, odpisujemy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00.
  b) za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym,
  c) w drodze telefonicznej pod numerem telefonu 516809911
 16. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając wariant Diety – kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym Dane osobowe.. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności catering.
 17. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, wskazanymi w pkt. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 18. Sprzedawca zastrzega, że zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt. 3 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za jakąkolwiek szkodę związaną z niekorzystnym samopoczuciem Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników zawartych w Produkcie, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach, w tym interakcjach Produktu z przyjmowanymi lekami.
 19. Sprzedawca informuje, iż Produkty objęte Cateringiem dietetycznym nie są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta, w związku z czym Sprzedawca
  zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt III.3.d) Regulaminu.
  III.
  Realizacja Umowy oraz płatność
 20. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą:
  a) prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności oraz uregulowania płatności w sposób wskazany przez Sprzedawcę;
  b) złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności oraz uregulowania płatności w sposób wskazany przez Sprzedawcę.
 21. Zapłaty Ceny za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę, w terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku zapłaty Ceny w pełnej wysokości z tytułu Zamówienia w ww. terminie, Zamówienie będzie traktowane jako anulowane. Klient zobowiązany jest ponadto do
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w
  a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt przekraczającej 3 dni robocze;
  d. wskazania alergenów wyłączających możliwość realizacji Zamówienia na rzecz Klienta w danym dniu lub danych dniach;
  e. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 23. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych w Serwisie Internetowym Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego.
 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe lub znacznie utrudnione (w tym przypadki tzw. siły wyższej, rozumianej jako przeszkoda nagła i niemożliwa do przewidzenia przez Sprzedawcę, np. nagłe stany pogodowe, konflikty wojenne, strajki pracownicze) Zmiana terminu dostawy w podanych powyżej przyczyn uniemożliwia dochodzenie przez Klienta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Sprzedawcy.
 25. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu Zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu o takiej konieczności Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 26. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę. W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, do których zaliczyć należy w szczególności (lecz nie wyłącznie):
  a) nieobecność osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia
  b) błędnie podane, niepełne lub mylące dane adresowe dostawy,
  c) przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę,
  przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Sprzedawca nie ponosi w takich przypadkach jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, a Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
  . . .
  8IV.
  Rezygnacja z Zamówienia; Postępowanie reklamacyjne
 27. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego Zamówienia w każdym czasie.
 28. Rezygnację należy składać w drodze wiadomości e-mail, poprzez wskazanie numeru Zamówienia, daty rezygnacji oraz numeru rachunku bankowego do zwrotu środków. Rezygnacja doręczona Sprzedawcy do godziny 12:00 jest jednoznaczna z rezygnacją począwszy od najbliższego dnia roboczego; rezygnacja doręczona Sprzedawcy po godzinie 12:00 oznaczać będzie dostawę Produktu w najbliższym dniu roboczym, zgodnie z Zamówieniem, oraz rezygnację począwszy od kolejnego dnia roboczego.
 29. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Klientowi przysługuje zwrot części Ceny odpowiadającej niewykorzystanym dniom dostawy Produktu. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 30. Klient ma prawo złożyć reklamację odnośnie do doręczonego Produktu.
 31. Reklamację należy składać w terminie 2 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamację.
 32. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji,
  c. rachunek bankowy do dokonania ewentualnego zwrotu należności za reklamację (o ile zwrot jest należny).
 33. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 34. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 35. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
  V.
  Odpowiedzialność Sprzedawcy
 36. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach zamówienia ) lub działania Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 37. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
  VI.
  Postanowienia Końcowe
 38. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi drogą mailową, a zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli Zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 39. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
 40. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 41. Wszelkie spory wynikające na tle niniejszego Regulaminu, w tym realizacji Umowy Cateringu dietetycznego będą w pierwszej kolejności rozpatrywane przez strony na drodze polubownej, a w przypadku braku konsensusu, przez sądy powszechne właściwe z uwagi na siedzibę Sprzedawcy.
 42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2020 r.